Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy
Citácia
Správca pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy:
a) určí kategóriu informačného systému verejnej správy, do ktorej bude z hľadiska klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov patriť,
b) vypracuje bezpečnostnú politiku, definuje bezpečnostné problémy, ktoré ochrana informačného systému verejnej správy musí riešiť a navrhne riešenie týchto problémov formou bezpečnostných cieľov,
c) určí osobu zodpovednú za bezpečnosť informačného systému verejnej správy, ktorá
1. rozpracuje bezpečnostné ciele podľa písmena b) do podoby bezpečnostných požiadaviek na vývoj alebo na dodanie informačného systému verejnej správy,
2. vypracuje plán postupu pre naplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa prvého bodu a dohliada na ich dodržiavanie,
d) vypracuje analýzu rizík prostredia, v ktorom bude informačný systém verejnej správy prevádzkovaný.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 19, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Osoba zodpovedná za bezpečnosť informačného systému verejnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3521fba17ed0cf319e9e9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-19.odsek-5


Počet zobrazení: 356