Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti
Citácia
Správca prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti zabezpečuje:
a) nezávislú kontrolu dodržiavania povinností v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy,
b) hodnotenie súladu stavu bezpečnosti s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 19, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Kontrolná zložka systému riadenia bezpečnosti
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3513f3dc4974f59519fa7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-19.odsek-4


Počet zobrazení: 442