Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti
Citácia
Správca prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti zabezpečuje:
a) vypracovanie a aktualizáciu dokumentov upravujúcich systém riadenia bezpečnosti podľa odseku 1,
b) vyhodnocovanie stavu bezpečnosti informačných technológií verejnej správy najmenej jedenkrát do roka vo forme správy a jej predloženie riadiacej zložke,
c) realizáciu bezpečnostných opatrení,
d) plánovanie, koordináciu a vyhodnocovanie činností súvisiacich s riadením bezpečnostných rizík v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy,
e) koordináciu riešenia bezpečnostných incidentov,
f) organizáciu vzdelávacej činnosti pre oblasť bezpečnosti informačných technológií verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 19, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Riadiaca zložka systému riadenia bezpečnosti
Súvisiace subjekty Výkonná zložka systému riadenia bezpečnosti
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3510d3dc49779f2519fa5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-19.odsek-3


Počet zobrazení: 429