Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ďalšie činnosti orgánu vedenia
Citácia
Orgán vedenia okrem činností podľa § 8:
a) vypracúva, aktualizuje a predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) národnú koncepciu,
b) usmerňuje tvorbu koncepcií rozvoja informačných technológií verejnej správy (ďalej len „koncepcia rozvoja“) orgánom riadenia,
c) určuje koncepciu štátnej politiky jednotného digitálneho trhu,
d) informuje vládu o stave a rozvoji informačných technológií verejnej správy,
e) koordinuje budovanie informačných technológií verejnej správy vrátane ich uvádzania do prevádzky a rozhoduje o využívaní finančných zdrojov na ich budovanie a rozvoj v rozsahu ustanovenom zákonom,
f) koordinuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti informačných technológií verejnej správy,
g) konzultuje návrhy dokumentov, ktoré majú dosah na informačné technológie verejnej správy, s osobami dotknutými týmito dokumentmi,
h) určuje centrálnu architektúru budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správy (ďalej len „centrálna architektúra“) a referenčnú architektúru budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správy (ďalej len „referenčná architektúra“),
i) určuje kľúčové indikátory monitorovania pre jednotlivé úseky riadenia na účely monitorovania výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy,
j) vydáva štandardy a výkladové stanoviská,
k) zverejňuje na ústrednom portáli rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce sa informačných technológií verejnej správy a informatizácie verejnej správy,
l) môže pre orgán riadenia zabezpečiť prístup k normám a referenčným rámcom, ktoré sú využívané v správe informačných technológií verejnej správy, ak nie sú bežne dostupné; ak ide o technické normy, ktorých poskytovanie upravuje osobitný predpis, prístup sa zabezpečuje prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spôsobom a za podmienok podľa tohto osobitného predpisu,
m) zabezpečuje zdieľanie informácií a skúseností medzi orgánmi riadenia prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
n) poskytuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy komunikačnú platformu pre zadávanie podnetov k správe informačných technológií verejnej správy, službám verejnej správy, službám vo verejnom záujme a k verejným službám, vyhodnocuje tieto podnety a ich inovačný potenciál a vedie mapu kritických miest integrovanej infraštruktúry,
o) zverejňuje dataset otvorených dát o podnetoch zadaných spôsobom podľa písmena n) vrátane spôsobu riešenia a časovej odozvy,
p) zabezpečuje organizačné predpoklady pre zapojenie zástupcov odbornej verejnosti do tvorby pravidiel v správe informačných technológií verejnej správy a ich účasť na ich pripomienkovaní,
q) vydáva a spravuje zoznam základných číselníkov, základný číselník životných situácií a základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
r) určuje gestora základného číselníka okrem základného číselníka životných situácií a základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, riadi, koordinuje a usmerňuje vydávanie, zverejňovanie a spravovanie základných číselníkov a rozhoduje spory medzi orgánmi riadenia, týkajúce sa vytvárania, zverejňovania alebo správy základných číselníkov,
s) riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť integrovaných obslužných miest, 8)
t) kontroluje dodržiavanie povinností orgánmi riadenia podľa tohto zákona,
u) prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 9, Článok I.
Predmet regulácie Ďalšie činnosti orgánu vedenia (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Nepriame právo Orgán riadenia
Osoba dotknutá dokumentami ktoré majú dosah na informačné technológie verejnej správy
Vláda Slovenskej republiky
Zástupca odbornej verejnosti
Súvisiace subjekty Gestor základného číselníka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33d6bb2ce4624e15fae31
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-9.odsek-1


Počet zobrazení: 397