Základné informácie o regulácii

Regulácia
Definícia Národnej koncepcie
Citácia
Národná koncepcia je súbor strategických cieľov, priorít, opatrení, programov, organizačných, technických a technologických nástrojov, ktorých účelom je na celoštátnej úrovni určiť centrálnu architektúru, referenčnú architektúru a definovať politiku, regulačné a iné nástroje a konkrétny plán úloh a zdrojov, s cieľom budovania riadnej a efektívnej úrovne informatizácie vo verejnej správe.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 10, Článok I.
Predmet regulácie Národná koncepcia (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33e7f0ea4965ded739e19
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-10.odsek-1


Počet zobrazení: 408