Základné informácie o regulácii

Regulácia
Definícia štandardu
Citácia
Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných technológií verejnej správy, ktorých účelom je vytvorenie jednotného prostredia umožňujúceho výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy a na účel ich prístupnosti a poskytovania pre verejnosť, a to najmä:
a) štandard vzťahujúci sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a na programové prostriedky,
b) štandard pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a aplikácií a minimálne požiadavky na obsah webového sídla,
c) štandard použitia súborov,
d) štandard názvoslovia elektronických služieb,
e) dátové štandardy vzťahujúce sa na údaje, registre a na číselníky,
f) štandard poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb, vzťahujúci sa na technické prostriedky a na programové prostriedky,
g) štandard pre základné číselníky,
h) štandard pre elektronické formuláre,
i) štandard pre formáty, ktoré je možné autorizovať elektronickým podpisom alebo iným spôsobom autorizácie,
j) štandard pre projektové riadenie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 24, Článok I.
Predmet regulácie Štandardy a výkladové stanoviská (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Verejnosť
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35623ba17ed9d5e19e9f3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-24.odsek-1


Počet zobrazení: 344