Základné informácie o regulácii

Regulácia
Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky
Citácia
Projekt informačných technológií verejnej správy, zmenová požiadavka a servisná požiadavka sa na účely tohto zákona považujú za veľké, ak ich celková cena alebo lehota dodania presahuje cenu alebo lehotu dodania ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3403a0ea4962e66739e1e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-6


Počet zobrazení: 406