Základné informácie o regulácii

Regulácia
Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe
Citácia
Na žiadosť oprávnenej osoby a po splnení podmienok ustanovených osobitnými predpismi vydávajú prevádzkovatelia informačných systémov verejnej správy elektronický odpis a výstup z týchto systémov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy
Nepriame právo Oprávnená osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca359c7a91d6765cb24066d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-1


Počet zobrazení: 421