Základné informácie o regulácii

Regulácia
Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu
Citácia
Do uplynutia 30 dní odo dňa zriadenia a uvedenia do prevádzky jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti nahlasuje orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorí sú zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa osobitného predpisu, kybernetický bezpečnostný incident podľa § 23 ods. 3 písm. a) orgánu vedenia ním určeným spôsobom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 33, Článok I.
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona
Nepriame právo Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca7597f40366b4dbb5515bc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-33.odsek-5


Počet zobrazení: 466