Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná technológia
Citácia
Informačnou technológiou je na účely tohto zákona prostriedok alebo postup, ktorý slúži na spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe, najmä informačný systém, infraštruktúra, informačná činnosť a elektronické služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 2, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca302bf8a195766ce927b7b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-2.odsek-1


Počet zobrazení: 403