Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná technológia verejnej správy
Citácia
Informačnou technológiou verejnej správy je informačná technológia v pôsobnosti správcu, podporujúca služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme alebo verejné služby. Na účely tohto zákona sa povinnosti v rámci správy informačných technológií verejnej správy vzťahujú aj na údaje, procesné postupy, personálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie, ak tvoria funkčný celok, alebo ak samé o sebe slúžia na spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 2, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Správca
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3045c64026409be85264e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-2.odsek-3


Počet zobrazení: 321