Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačný systém
Citácia
Informačným systémom je na účely tohto zákona funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 2, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca304316402648bdf85264c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-2.odsek-2


Počet zobrazení: 385