Základné informácie o regulácii

Regulácia
Komunikačná infraštruktúra
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
komunikačnou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie prvky a aktívne prepojovacie prvky a súvisiace programové prostriedky, ktoré tvoria oddelenú neverejnú sieť určenú na vzájomnú bezpečnú komunikáciu orgánov riadenia a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými osobami
Legislatívna lokalizácia písm. j), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Iná osoba
Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21ba92b77fe705e18331e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 398