Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov
Citácia
Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené ku dňu účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov a pri ukladaní pokút sa použije tento zákon, ak je to pre páchateľa správneho deliktu priaznivejšie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 33, Článok I.
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Páchateľ správneho deliktu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca759ae8cd162237cdd763d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-33.odsek-6


Počet zobrazení: 381