Základné informácie o regulácii

Regulácia
Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie
Citácia
Koncepcia rozvoja je dokument vypracovaný orgánom riadenia pre informačné technológie verejnej správy, ktorých je správcom, definujúci ciele, organizačné, technické a technologické nástroje, architektúru informačných technológií verejnej správy a plánovanie jednotlivých aktivít, najmä s cieľom riadneho a včasného naplnenia požiadaviek národnej koncepcie a strategických priorít informatizácie verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 13, Článok I.
Predmet regulácie Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Správca informačných technológií verejnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3421f0867f305424664a5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-13.odsek-1


Počet zobrazení: 306