Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu
Citácia
Ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, koncepciu rozvoja predkladá orgán riadenia na schválenie orgánu vedenia najneskôr do šiestich mesiacov:
a) pred uplynutím platnosti predošlej koncepcie rozvoja,
b) od schválenia národnej koncepcie,
c) od schválenia zmeny alebo doplnenia národnej koncepcie, ak ide o orgán riadenia, na ktorého sa táto zmena alebo doplnenie vzťahuje.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 13, Článok I.
Predmet regulácie Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Nepriame právo Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3422c0867f347ed4664a6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-13.odsek-2


Počet zobrazení: 454