Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na schválenie koncepcie rozvoja
Citácia
Orgán vedenia schváli koncepciu rozvoja najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia, ak je v súlade s týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, štandardmi a národnou koncepciou; inak vyzve orgán riadenia na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú určí. Ak orgán riadenia v určenej lehote nedostatky neodstráni, orgán vedenia koncepciu rozvoja neschváli.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 13, Článok I.
Predmet regulácie Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Nepriame právo Orgán riadenia
Nepriama povinnoť Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34289d4a457e918a14772
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-13.odsek-3


Počet zobrazení: 308