Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota splatnosti uloženej pokuty
Citácia
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 29, Článok I.
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35f08a91d67a13724067b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-29.odsek-3


Počet zobrazení: 382