Základné informácie o regulácii

Regulácia
Metainformačný systém verejnej správy
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú a sprístupňujú informácie, ktoré bližšie špecifikujú určené kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky určených údajov a ktorý umožňuje najmä ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie
Legislatívna lokalizácia písm. b), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21a722b77fe0674183316
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 446