Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Zmluva podľa odseku 1 obsahuje najmä:
a) identifikáciu informačného systému alebo jeho časti vrátane identifikácie technických prostriedkov, ak sa tieto poskytujú spolu s programovými prostriedkami informačného systému,
b) odplatu za užívanie, prevádzku alebo aplikačnú podporu informačného systému alebo programových prostriedkov, ak je dohodnutá,
c) určenie rozsahu užívacích práv k informačnému systému alebo jeho časti a rozsahu elektronických služieb verejnej správy, na ktorých poskytovanie slúži.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 30, Článok I.
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35fbaa91d6780ce24067e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-30.odsek-2


Počet zobrazení: 356