Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nadrezortný informačný systém verejnej správy
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
nadrezortným informačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorý do hierarchicky vyššieho informačného systému verejnej správy v pôsobnosti jedného správcu hierarchicky integruje spoločné časti jednotlivých informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v pôsobnosti iných správcov
Legislatívna lokalizácia písm. d), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21abd2b77fe29b9183318
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 360