Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb
Citácia
V rámci nastavenia zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb správca:
a) identifikuje služby, ktoré vykonáva a poskytuje na účely poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb a udržiava ich zoznam,
b) pre služby, ktoré vykonáva a poskytuje na účely poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb definuje a udržiava potrebné úrovne ich poskytovania,
c) monitoruje a hodnotí dodržiavanie úrovne poskytovania služieb podľa písmena b) a informácie z monitoringu a hodnotenia v rozsahu ustanovenom štandardmi sprístupňuje verejnosti najmenej raz za šesť mesiacov prostredníctvom na to určenej funkcionality centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
d) najmenej jedenkrát do roka vyhodnocuje plnenie služieb podľa písmena b), ktoré poskytuje iným osobám na základe zmlúv o poskytovaní služieb a toto vyhodnotenie zverejňuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy,
e) identifikuje služby, ktoré na účely poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb odoberá od iných osôb, než od orgánu riadenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Osoba ktorej sú poskytované služby na základe zmlúv o poskytovaní služieb
Verejnosť
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca344f17e34b45621e08802
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-6


Počet zobrazení: 443