Základné informácie o regulácii

Regulácia
Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona
Citácia
Tento zákon sa nevzťahuje na informačné technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 1, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca334e3f5b1d9b59c6c0005
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-1.odsek-2


Počet zobrazení: 417