Základné informácie o regulácii

Regulácia
Neverejná časť informačného systému verejnej správy
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
neverejnou časťou informačného systému verejnej správy časť informačného systému verejnej správy prístupná len pre orgán verejnej moci na základe schváleného prístupu v súlade s jeho právomocami, právami a povinnosťami, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom
Legislatívna lokalizácia písm. e), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán verejnej moci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21ae40fe5d481b611675a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 404