Základné informácie o regulácii

Regulácia
Objektívna lehota pre uloženie pokuty
Citácia
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 29, Článok I.
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35f503a57e17414cc36e7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-29.odsek-5


Počet zobrazení: 363