Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie
Citácia
Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie v súlade s osobitným predpisom ustanovuje tento zákon.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy - Základné ustanovenia (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d95c93b399076a84ac90983
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-18


Počet zobrazení: 323