Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe
Citácia
Rozhodnutie o osobitnom postupe musí byť riadne odôvodnené a možno ho vydať s platnosťou len na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu. Každé rozhodnutie o osobitnom postupe je orgán vedenia povinný zverejniť v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, inak nevyvolá účinky. Rozhodnutie o osobitnom postupe zverejní orgán vedenia na ústrednom portáli a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 27, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné postupy (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35d693a57e18c41cc36e3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-27.odsek-3


Počet zobrazení: 418