Základné informácie o regulácii

Regulácia
Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci nastavenia organizačnej štruktúry, procesov a nástrojov, potrebných na riadenie je správca povinný zabezpečiť také organizačné podmienky a procesné podmienky, aby zabezpečil riadny výkon povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy a realizoval určené strategické ciele. Organizačnými podmienkami sa rozumie najmä určenie zodpovedných organizačných útvarov a riadiacich pozícií na strategickej, programovej, projektovej a operačnej úrovni riadenia. Procesnými podmienkami sa rozumie najmä určenie postupov riadenia informačných technológií verejnej správy a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti, ako aj riadenie kvality, rizík a bezpečnosti informačných technológií verejnej správy. Správca zabezpečuje organizačné podmienky a procesné podmienky, najmä potrebné riadiace pozície, kvalifikačné predpoklady a požiadavky na certifikáciu, v rozsahu a spôsobom v závislosti od veľkosti a od komplexnosti informačných technológií verejnej správy a poskytovaných služieb.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Vymedzenie
Subkategória regulácie Príkaz
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3449ad4a457be60a1477a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-5


Počet zobrazení: 412