Základné informácie o regulácii

Regulácia
Orgány riadenia
Citácia
Orgánom riadenia na účely tohto zákona je
a) ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy,
b) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Dopravný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iný štátny orgán,
c) obec a vyšší územný celok,
d) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Ústav pamäti národa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Rozhlas a televízia Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
e) právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti orgánu riadenia uvedeného v písmenách a) až d),
f) komora regulovanej profesie a komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom,
g) osoba neuvedená v písmenách a) až f), okrem Národnej banky Slovenska, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci alebo ktorá plní úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
h) záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí Slovenska.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 5, Článok I.
Predmet regulácie Organizácia správy informačných technológií verejnej správy (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty DataCentrum
Dopravný úrad
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kancelária verejného ochrancu práv
Komora regulovanej profesie
Komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom
Ministerstvo
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Obec
Osoba neuvedená v § 5 ods. 2 písmenách a) až f) okrem Národnej banky Slovenska
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Rozhlas a televízia Slovenska
Sociálna poisťovňa
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Úrad komisára pre deti
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Ústav pamäti národa
Ústredný orgán štátnej správy
Vyšší územný celok
Zdravotná poisťovňa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33bdf0ea49698c4739e15
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-5.odsek-2


Počet zobrazení: 432