Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osvedčujúca osoba
Citácia
Výstup vydáva aj osvedčujúca osoba, ak to umožňujú technické podmienky na strane osvedčujúcej osoby alebo na strane prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy; na tento účel prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy odošle osvedčujúcej osobe na jej žiadosť elektronický odpis, ktorý je autorizovaný a má pripojenú kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Osvedčujúcimi osobami sú orgán verejnej moci, ktorý osvedčuje podľa osobitných predpisov, a notár. Činnosti osvedčujúcej osoby vykonáva aj integrované obslužné miesto.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Osvedčujúca osoba
Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy
Nepriame právo Oprávnená osoba
Súvisiace subjekty Notár
Orgán verejnej moci ktorý osvedčuje podľa osobitných predpisov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca359d3a91d67add924066e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-2


Počet zobrazení: 433