Základné informácie o regulácii

Regulácia
Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť
Citácia
Ak je to dôvodné a ak tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy, za orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e) môže plniť povinnosti podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov ten orgán riadenia, ktorý voči nemu vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť. Orgán riadenia, ktorý vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť, môže postupovať podľa prvej vety, len ak to vopred písomne oznámi orgánu vedenia a orgán vedenia do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia nevysloví s takýmto postupom nesúhlas. Nesúhlas orgánu riadenia môže byť odôvodnený len ohrozením plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy, musí byť písomný a doručuje sa orgánu riadenia, ktorý písomné oznámenie orgánu vedenia doručil. Každý prípad postupu podľa prvej vety je orgán riadenia, ktorý vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť povinný zverejniť v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, inak orgán riadenia takto postupovať nemôže; informáciu o postupe zverejní aj na ústrednom portáli a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 28, Článok I.
Predmet regulácie Zásady určovania orgánu riadenia (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán riadenia, ktorý voči orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e), vykonáva zriaďovateľskú alebo zakladateľskú pôsobnosť
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca7474959eca4619e438d6d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-28.odsek-2


Počet zobrazení: 426