Základné informácie o regulácii

Regulácia
Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona
Citácia
Orgán riadenia plní povinnosti podľa § 14 až 23 ods. 1 a 2 v rozsahu a spôsobom v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov, ktorých sa týkajú a ktorých je správcom, a ak ide o povinnosti vzťahujúce sa na informačné technológie verejnej správy, zmenovú požiadavku a servisnú požiadavku, aj v závislosti od ich veľkosti. Na účely klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Súvisiace subjekty Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33fbe0ea496ec18739e1c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-4


Počet zobrazení: 442