Základné informácie o regulácii

Regulácia
Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec
Citácia
Za orgán riadenia, ktorým je obec a vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy, ktorých prevádzkovanie zabezpečuje obec prostredníctvom dátového centra obcí, plní povinnosti podľa § 8 ods. 2, § 12 ods. 1 písm. a) a b) a § 14 ods. 3 správca informačného systému dátového centra obcí.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 28, Článok I.
Predmet regulácie Zásady určovania orgánu riadenia (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca informačného systému dátového centra obcí
Súvisiace subjekty Obec
Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35e9aa91d67d9eb240677
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-28.odsek-1


Počet zobrazení: 347