Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe
Citácia
Orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak:
a) by postup podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov bol pre orgán riadenia, s ohľadom na jeho finančné, personálne alebo technické kapacity alebo s ohľadom na dôležitosť využívania informačných technológií na plnenie jeho úloh podľa osobitných predpisov, spojený s mimoriadnou náročnosťou, podmienený prekonaním mimoriadnych prekážok alebo by podstatne ohrozil plnenia iných zákonných povinností,
b) nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2,
c) to osobitný predpis nezakazuje a
d) tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy v správe orgánu riadenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 27, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné postupy (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35d2fa91d67912b240675
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-27.odsek-2


Počet zobrazení: 383