Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia
Citácia
Ak je to účelné, orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak sú splnené podmienky podľa odseku 2 aj bez návrhu orgánu riadenia, ak sa rozhodnutie o osobitnom postupe má vzťahovať na viaceré orgány riadenia alebo na viaceré informačné technológie verejnej správy. Ak orgán vedenia postupuje podľa prvej vety, v rozhodnutí o osobitnom postupe musia byť dotknuté orgány riadenia alebo informačné technológie verejnej správy najmenej druhovo určené; ustanovenia odseku 3 sa použijú rovnako.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 27, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné postupy (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35d923a57e17d3dcc36e5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-27.odsek-4


Počet zobrazení: 403