Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania
Citácia
Správca prostredníctvom riadiacej zložky systému riadenia bezpečnosti zabezpečuje prerokovanie a schválenie:
a) koncepčných dokumentov a strategických opatrení týkajúcich sa bezpečnosti informačných technológií verejnej správy,
b) informácií o zaznamenaných bezpečnostných incidentoch spolu s návrhom opatrení na minimalizáciu ich opätovného výskytu,
c) návrhu opatrení vyplývajúcich z analýz, riešených bezpečnostných incidentov, havarijných stavov, kontrol a auditov bezpečnosti informačných technológií verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 19, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca350d8ba17ed174419e9e7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-19.odsek-2


Počet zobrazení: 371