Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť orgánu vedenia
Citácia
Orgán vedenia:
a) monitoruje výkon riadenia v správe informačných technológií verejnej správy na účely sledovania aktuálneho stavu v správe informačných technológií verejnej správy a ich vývoji a sledovania spôsobov a postupov pri vykonávaní tejto správy,
b) vyhodnocuje informácie, získané z monitorovania, kontroly a z iných podnetov na účely identifikácie rizík a nedostatkov v správe informačných technológií verejnej správy,
c) vydáva metodické usmernenia, usmerňuje a koordinuje orgány riadenia, na účely jednotného spôsobu výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy a centrálneho riadenia informatizácie spoločnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 8, Článok I.
Predmet regulácie Pôsobnosť orgánu vedenia (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Nepriame právo Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d95a608e8e92225ad28f504
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-8


Počet zobrazení: 472