Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu
Citácia
Na informačné technológie verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis, ak tento zákon v § 18 až 22 neustanovuje inak.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 1, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca335f8f5b1d9325e6c0007
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-1.odsek-3


Počet zobrazení: 381