Základné informácie o regulácii

Regulácia
Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe
Citácia
Na postup pri výkone kontroly podľa odseku 1 písm. t) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti v štátnej správe. Vykonávaním niektorých činností pri kontrole dodržiavania štandardov, okrem kontroly dodržiavania podmienok týkajúcich sa bezpečnosti, môže orgán vedenia poveriť inú osobu, pričom rozsah týchto činností orgán vedenia určí v poverení v rozsahu svojej pôsobnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 9, Článok I.
Predmet regulácie Ďalšie činnosti orgánu vedenia (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Orgán vedenia
Povinnosť Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Osoba poverená orgánom vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33d7eb2ce46e6395fae32
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-9.odsek-2


Počet zobrazení: 402