Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe
Citácia
Povinnosť správcu, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby, prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov ustanovuje osobitný predpis.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy - Základné ustanovenia (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d95c92f3990769536c90982
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-18


Počet zobrazení: 367