Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe
Citácia
Správca je povinný zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe, ktoré sú vytvorené alebo nadobudnuté ku dňu účinnosti tohto zákona, ako aj tie, vo vzťahu ku ktorým ku dňu účinnosti tohto zákona začal verejné obstarávanie, alebo obdobnú činnosť, na účely ich nadobudnutia s ustanoveniami tohto zákona do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na také povinnosti podľa tohto zákona, ktoré sa, najmä na úseku obstarávania a implementácie, viažu na nadobudnutie informačnej technológie verejnej správy a nie je ich objektívne možné splniť, alebo ich splnenie nie je vo výlučnej dispozícii správcu a bolo by pre správcu neprimerane náročné.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 33, Článok I.
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca360ef3a57e1ad9ecc36e9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-33.odsek-4


Počet zobrazení: 382