Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť vypracovať vnútorný predpis
Citácia
Ak sa v tomto zákone ustanovuje povinnosť vypracovať vnútorný predpis, orgán riadenia je povinný vydať najmenej jeden vnútorný predpis pokrývajúci všetky takéto prípady.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca340cd0ea4962a82739e22
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-8


Počet zobrazení: 481