Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému
Citácia
Dodávateľ informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému:
a) zabezpečí
1. bezpečné vývojové prostredie,
2. dokumentáciu vývoja vrátane používateľskej dokumentácie a administrátorskej dokumentácie.
b) je oprávnený zabezpečiť vytvorenie časti informačného systému verejnej správy treťou osobou len po predchádzajúcom písomnom informovaní správcu,
c) je povinný
1. dodržiavať mlčanlivosť o dodávanom informačnom systéme verejnej správy aj po ukončení dodania a zaviazať rovnakou povinnosťou všetky osoby, ktoré sa na dodaní podieľali,
2. dodržiavať vhodné bezpečnostné mechanizmy a preukázať, že ich rozsah a úroveň zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám podľa odseku 1 písm. a),
3. identifikovať bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy podľa odseku 1 písm. a), ktoré nie sú pokryté týmto systémom, a predložiť správcovi návrh bezpečnostných opatrení na naplnenie týchto bezpečnostných požiadaviek pre prostredie, v ktorom bude informačný systém verejnej správy prevádzkovaný,
4. upozorniť správcu na kritické časti alebo na rizikové časti informačného systému verejnej správy, ktoré odhalí pri jeho dodaní a navrhnúť opatrenia na ich riešenie,
5. preukázateľne odstrániť alebo znemožniť používanie funkcie informačného systému verejnej správy, ktoré by jemu alebo tretej strane umožňovali získať neoprávnený prístup do tohto systému a k údajom, ktoré obsahuje.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 20, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Dodávateľ informačného systému verejnej správy
Povinnosť Dodávateľ informačného systému verejnej správy
Súvisiace subjekty Správca
Tretia osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35357a91d67ac5524065a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-20.odsek-1


Počet zobrazení: 398