Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti gestora základného číselníka
Citácia
Gestor základného číselníka je povinný:
a) vydať základný číselník, ktorého je gestorom, zverejnením prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy do jedného mesiaca odo dňa, kedy jeho určenie za gestora tohto základného číselníka nadobudlo účinnosť,
b) riadne spravovať a aktualizovať základný číselník, ktorého je gestorom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Gestor základného číselníka
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35772ba17edceb519e9fb
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-5


Počet zobrazení: 315