Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti orgánu riadenia
Citácia
Orgán riadenia je povinný:
a) zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných technológií verejnej správy, ktorých je správcom, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia a zabezpečenia proti zneužitiu, a to v súlade s týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, štandardmi a národnou koncepciou,
b) prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných technológiách verejnej správy, ktorých je správcom a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánuje poskytovať,
c) administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitného predpisu,
d) používať v informačnej činnosti základné číselníky,
e) sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, za podmienok ustanovených zákonom,
f) zabezpečiť, aby informácia, dokument alebo údaj, ktorý je osoba povinná predkladať v konaní pred orgánom verejnej moci a ktoré sa nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy, ktorého je správcom, boli dostupné aj iným orgánom verejnej moci a spôsobom podľa osobitného predpisu im ich bezodplatne sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť,
g) poskytovať elektronické odpisy a výstupy z informačných systémov verejnej správy, ktorého je správcom na účely podľa osobitných predpisov,
h) zabezpečiť dostupnosť informačných technológií verejnej správy, ktorých je správcom, na účely elektronickej komunikácie podľa osobitných predpisov,
i) zabezpečiť tvorbu informácií o svojej činnosti pre verejnosť a tieto zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu a svojho webového sídla,
j) bezodkladne nahlasovať orgánu vedenia zmeny úsekov verejnej správy a agend verejnej správy na účely vedenia základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a spôsob, akým bola táto zmena uskutočnená.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 12, Článok I.
Predmet regulácie Povinnosti orgánu riadenia (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Nepriame právo Orgán vedenia
Orgán verejnej moci
Verejnosť
Súvisiace subjekty Osoba v konaní pred orgánom verejnej moci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca60792ff92b2cdb0ad71b0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-12.odsek-1


Počet zobrazení: 419