Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
Citácia
Orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú povinní vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy:
a) ak sú zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa osobitného predpisu, nahlasovať spôsobom podľa osobitného predpisu aj kybernetický bezpečnostný incident, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť nahlasovania podľa osobitného predpisu; ak nie sú do tohto registra zaradení, nahlasujú takýto kybernetický bezpečnostný incident orgánu vedenia ním určeným spôsobom,
b) zasielať automatizovaným spôsobom a najviac v rozsahu ustanovenom v štandardoch orgánu vedenia ním určené systémové informácie z informačných technológií verejnej správy,
c) poskytnúť orgánu vedenia súčinnosť a spoluprácu pri plnení jeho úloh podľa odseku 5,
d) prijať alebo upraviť bezpečnostné opatrenia vrátane vypracovania bezpečnostného projektu, ak bezpečnostný audit alebo hodnotenie zraniteľnosti, vykonané orgánom vedenia zistí riziko alebo hrozbu pre informačnú technológiu verejnej správy a oznámiť mu prijaté alebo upravené bezpečnostné opatrenia,
e) zasielať najmenej jedenkrát do roka orgánu vedenia zoznam aktív podľa § 19 ods. 1 písm. c),
f) určiť jeden kontaktný bod na nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov podľa písmena a).
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 23, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona
Nepriame právo Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35528ba17ed285719e9f1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-23.odsek-3


Počet zobrazení: 417