Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti orgánu vedenia
Citácia
Orgán riadenia je povinný poskytovať orgánu vedenia súčinnosť, potrebnú na riadny výkon vedenia v správe informačných technológií verejnej správy a poskytovať mu prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy údaje o informačných technológiách verejnej správy na účely štatistických analýz.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 8, Článok I.
Predmet regulácie Pôsobnosť orgánu vedenia (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Nepriame právo Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d95a611e8e922ab5c28f505
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-8


Počet zobrazení: 405