Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe
Citácia
Orgán vedenia a orgán riadenia sú v správe informačných technológií verejnej správy povinné
a) dodržiavať princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti,
b) postupovať tak, aby vynaložené náklady na informačné technológie boli primerané ich kvalite,
c) prednostne využívať už existujúce informačné technológie, alebo informačné technológie určené na spoločné využitie viacerých orgánov riadenia, ak to nie je v rozpore s povinnosťami podľa písmena a) alebo písmena b) a ak to umožňujú technické možnosti a bezpečnostné požiadavky,
d) dbať na vytvorenie integrovaného prostredia informačných technológií verejnej správy na základe spoločných princípov definovaných v štandardoch a Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „národná koncepcia“), s cieľom jednotného výkonu úloh podľa osobitných predpisov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 6, Článok I.
Predmet regulácie Základné povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33c8eb2ce46dc1c5fae2e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-6.odsek-1


Počet zobrazení: 394