Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy
Citácia
Správca na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy je povinný:
a) pravidelne monitorovať informačné technológie verejnej správy,
b) pravidelne monitorovať systém kontroly,
c) zabezpečiť súlad prevádzky s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34fbbba17ed6d5119e9e1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-17.odsek-1


Počet zobrazení: 392