Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy
Citácia
Správca je na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy povinný:
a) zabezpečiť riadenie projektov,
b) identifikovať požiadavky na informačné technológie verejnej správy a podmienky ich zabezpečenia,
c) zabezpečiť riadenie dostupnosti a kapacity zdrojov,
d) zabezpečiť riadenie zmien na organizačnej a procesnej úrovni,
e) zabezpečiť riadenie aktív,
f) zabezpečiť riadenie konfigurácií.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca346bbd4a457cce8a1477e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-1


Počet zobrazení: 460